Spółka kapitałowa prawa handlowego. Może zostać założona przez 1 lub więcej udziałowców. Udziałowcy powołują Zarząd i od tej pory to on kieruje spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania całym swoim majątkiem dopiero jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Zalety

 • Posiadanie przez spółkę osobowości prawnej - są podmiotem praw i obowiązków
 • Dość popularna forma prowadzenia działalności ponieważ ryzyko wspólników ograniczone jest do wysokości wnoszonych wkładów
 • Forma spółki umożliwia pozyskiwanie nowego kapitału i nowych wspólników

Wady

 • Stosunkowo wysokie koszty rejestracji i funkcjonowania
 • Minimalny kapitał zakładowy podlegający wniesieniu nie może być niższy niż 5 000zł
 • Podwójne opodatkowanie: po pierwsze - dochodów spółki i po drugie - wypłacanych dywidend
 • Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych - oraz sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego

Umowa spółki

Umowa Spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Elementy konieczne dla umowy:

 • firma i siedziba spółki
 • przedmiot działalności spółki
 • wysokość kapitału zakładowego
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
Z chwilą zawarcia umowy sp. z o.o. powstaje sp. z o.o w organizacji. Jest ona tworem przejściowym do chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Formy opodatkowania

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych prowadzący księgi handlowe
  • " podatek płaci się od dochodu spółki czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów w wysokości 19% na drukach cit-2 w terminie do 20-tego następnego miesiąca
Udziałowcy poza dywidendami, mają również obowiązek zapłaty podatku od tzw. dochodów w zyskach osób prawnych.


Etapy rejestrowania spółki ograniczoną odpowiedzialnością

 1. umowa spółki - umowa spółki musi być sporządzona notarialnie. Podlega ona licznym opłatom notarialnym: za umowę spółki, za poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego. Przy tworzeniu tej umowy muszą zostać wniesione wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej - także wniesienie nadwyżki. Od razu powołuje się zarząd spółki, oraz ustanawia się Radę Nadzorczą lub komisję rewizyjną, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki
 2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym - Spółkę zgłasza Zarząd w rejestrze przedsiębiorców na druku KRS-W3. Opłaty z tego tytułu to: 1.000 zł rejestracja, 400 zł zmiany, pierwsze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i gospodarczym 500 zł, kolejne 250 zł. Z dniem 31 marca 2009 r. weszły w życie zmiany zwišzane z wprowadzeniem tzw. jednego okienka.Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w KRS wnioskodawca składa wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP-2 wraz ze wskazaniem właœciwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku. KRS przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaœwiadczeniem o dokonaniu wpisu.
 3. firmowe konto bankowe - założenie bieżącego rachunku
 4. biuro rachunkowe - podpisanie umowy
 5. zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym - rejestracji podatku VAT dokonujemy przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu Do podatku vat zgłaszamy spółkę na deklaracji VAT-R, uiszczając opłatę rejestracyjną 170 zł
 6. rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego na formularzach ZUS ZUA lub ZUS ZZA.
 7. Zgłoszenie do inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej
 8. Szkolenia BHP